Trang chủ / Thị trường

Hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

(DNX). Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Sáng 13/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dụ án Luật này, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho biết dự án Luật được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội.

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, bám sát vào mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình tại phiên họp. Ảnh:VGP/Nguyễn Hoàng

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung và quy định mới bao gồm: đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan; nguyên tắc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế và các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia (EVFTA, CPTPP); các loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm bắt buộc, giới hạn lại để phản ánh đúng bản chất của loại hình bảo hiểm này.

Thẩm tra về Dự án Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm như các lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 20 năm thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và cùng với thị trường tiền tệ - tín dụng và thị trường chứng khoán trở thành các kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng hồ sơ dự án Luật đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đầy đủ, đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị hồ sơ cần bổ sung phân tích, đánh giá tác động giới và các số liệu phân tích giới trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Về bố cục của dự thảo (gồm 8 chương, 156 điều (sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành), có ý kiến đề nghị cần bố cục lại một số chương, mục cho hợp lý hơn.

Cụ thể là: Tách Mục 2 Chương II thành Mục về Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và Mục về Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe để tương ứng với 2 loại hình bảo hiểm chính; chuyển Mục 5 Chương II về đề phòng hạn chế tổn thất - phòng chống gian lận bảo hiểm - giải quyết tranh chấp và Mục 8 Chương III về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm thành 1 chương riêng vì quy định tại các mục này có phạm vi áp dụng chung với các chủ thể trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thường trực Ủy ban Kinh tế khẳng định các nội dung của dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiếp pháp năm 2013 và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước ta là thành viên.

Tuy nhiên, sau khi được thông qua Luật Kinh doanh bản hiểm (sửa đổi) sẽ song song tồn tại với nhiều luật khác có các quy định về loại hình bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc; đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; thẩm quyền phê duyệt các chức danh lãnh đạo; mô hình tổ chức; trình tự, thủ tục đầu tư; thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm; trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát... Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ, đối chiếu với các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Chính phủ

http://www.baochinhphu.vn/Bao-hiem-xa-hoi/Hoan-thien-quy-dinh-phap-luat-ve-kinh-doanh-bao-hiem/446305.vgp